Journal Papers

2015 Articles  1. Arman Ahnood*, Hang Zhou, Yuji Suzuki, Rafal Sliz, Tapio Fabritius, Arokia Nathan, G. A. J. Amaratunga. Orthogonal thin film photovoltaics on vertical nanostructures[J]. Nanoscale research letters, 2015, 10(1): 1-10.Download


  2. Huiling Lu, Xiaobin Bi, Shengdong Zhang*, Hang Zhou*. Ultraviolet detecting properties of amorphous MgInO thin film phototransistors[J]. Semiconductor Science and Technology, 2015, 30(12): 125010.Download


  3. Zhenjun Lia, Xiaoxia Yang, Feng He, Bing Bai, Hang Zhou, Chi Li*, Qing Dai*. High current field emission from individual non-linear resistor ballasted carbon nanotube cluster array[J]. Carbon, 2015, 89: 1-7.Download


  4. Xiaoxia Yang, Zhenjun Li, Feng He, Mingju Liu, Bing Bai, Wei Liu, Xiaohui Qiu, Hang Zhou, Chi Li*, Qing Dai*. Enhanced field emission from a carbon nanotube array coated with a hexagonal boron nitride thin film[J]. Small, 2015, 11(30): 3710-3716.Download


  5. Yan Wang, Zhonggao Xia, Jun Liang, Xinwei Wang, Yiming Liu, Chuan Liu*, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. Towards printed perovskite solar cells with cuprous oxide hole transporting layers: a theoretical design[J]. Semiconductor Science and Technology, 2015, 30(5): 054004.Download2015 Conference Papers  1. Yan Wang, Zhonggao Xia, Yiming Liu, Hang Zhou. Simulation of perovskite solar cells with inorganic hole transporting materials[C]//2015 IEEE 42nd Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). IEEE, 2015: 1-4.


  2. Zhonggao Xia, Gaoda Chai, Yan Wang, Hang Zhou. Uniform perovskite photovoltaic thin films via ultrasonic spray assisted deposition method[C]//2015 IEEE 42nd Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). IEEE, 2015: 1-4.


  3. Lei Bao, Bin Li, Hang Zhou, Hui Li, Xiangxin Liu. Graphene oxide doped single-walled carbon nanotube thin film as back electrode for CdTe solar cell[C]//10th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems. IEEE, 2015: 391-396.


  4. Hsiangchih Hsiao, Zhixiong Jiang, Changyi Su, Hongyuan Xu, Mian Zeng, Bo Sun, Chiayu Lee, Hang Zhou, Shengdong Zhang. Solution processed P-type top-gate small-molecular organic TFT[C]//22nd International Display Workshops. IDW, 2015, 3: 1731-1733.