Journal Papers

2017 Articles 1. Gaoda Chai, Shiqiang Luo, Hang Zhou*, Walid A. Daou*. CH3NH3PbI3−xBrx perovskite solar cells via spray assisted two-step deposition: Impact of bromide on stability and cell performance[J]. Materials & Design, 2017, 125: 222-229.Download


 2. Wenwu Li*, Tingting Sha, Yan Wang, Wenlei Yu, Kai Jiang, Hang Zhou*, Chuan Liu, Zhigao Hu, Junhao Chu. Effects of deposition methods and processing techniques on band gap, interband electronic transitions, and optical absorption in perovskite CH3NH3PbI3 films[J]. Applied Physics Letters, 2017, 111(1): 011906.Download


 3. Gaoda Chai, Shizhen Wang, Zhonggao Xia, Shiqiang Luo, Chao Teng, Tingbin Yang, Zanxiang Nie, Tiejun Meng, Hang Zhou*. PbI2 platelets for inverted planar organolead Halide Perovskite solar cells via ultrasonic spray deposition[J]. Semiconductor Science and Technology, 2017, 32(7): 074003.Download


 4. Songnan Du, Gongtan Li, Xuhong Cao, Yan Wang, Huiling Lu, Shengdong Zhang, Chuan Liu*, Hang Zhou*. Oxide semiconductor phototransistor with organolead trihalide perovskite light absorber[J]. Advanced Electronic Materials, 2017, 3(4): 1600325.Download


 5. Yan Wang, Raymond Fullon, Muharrem Acerce, Christopher E. Petoukhoff, Jieun Yang, Chenggan Chen, Songnan Du, Sin Ki Lai, Shu Ping Lau, Damien Voiry, Deirdre O’Carroll, Gautam Gupta, Aditya D. Mohite, Shengdong Zhang, Hang Zhou*, Manish Chhowalla*. Solution‐processed MoS2/organolead trihalide perovskite photodetectors[J]. Advanced Materials, 2017, 29(4): 1603995.Download

2017 Conference Papers 1. Mei Yuan, Wen Luo, Xiaote Xu, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Chuan Liu, Hang Zhou. Organometal tri-halide perovskite resistive switching device with PMMA electrode interlayer[C]//2017 International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2017: 1-2.


 2. Junfeng Qiao, Lingfeng Li, Xiyuan Liu, Yongzhi Wu, Zanxiang Nie, Xiaozhi Wang, Hang Zhou. Carbon nanotube thin films as photoemissive ionization source[C]//2017 IEEE 17th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO). IEEE, 2017: 565-568.


 3. Songnan Du, Gongtan Li, Yan Wang, Chuan Liu, Pritesh Hiralal, Zanxiang Nie, Hang Zhou. Organolead trihalide perovskite as light absorber for IGZO phototransistor[C]//2017 IEEE 12th International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS). IEEE, 2017: 476-480.


 4. Wen Luo, Xiaote Xu, Shiqiang Luo, Zanxiang Nie, Pritesh Hiralal, Yan Wang, Hang Zhou. The influence of fullerene-based interlayers on CH3NH3PbI3 Perovskite Photodetector[C]//2017 IEEE 12th International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS). IEEE, 2017: 574-578.


 5. Changtao Hou, Wenjun Xu, Hang Zhou, Zhaoyu Zhang. Efficient Ambipolar Organic Light-Emitting Transistors Based on 2-Phenyl-Tetracene with Orange Light Emission[C]//Asia Communications and Photonics Conference. Optical Society of America, 2017: Su4G. 3.


 6. Gaoda Chai, Shiqiang Luo, Shizhen Wang, Hang Zhou. CH3NH3PbI3-xBrx perovskite solar cells via spray assisted two-step deposition: influence of bromide on the device performance[C]//2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). IEEE, 2017: 976-979.


 7. Xingzhi Du, Tao Tang, Yiming Liu, Hang Zhou. Modelling of perovskite/InGaAs tandem solar cells[C]//2017 IEEE 12th Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC). IEEE, 2017: 186-187.


 8. Sisi Chu, Chenggan Chen, Xingzhi Du, Hang Zhou. Solvent annealing process for wide bandgap perovskite solar cells[C]//2017 IEEE 12th Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC). IEEE, 2017: 143-144.


 9. Wen Luo, Xiaote Xu, Mei Yuan, Chuan Liu, Hang Zhou. The effect of PC61BM electrode interlayer on bandgap tunable perovskite photodetectors[C]//2017 IEEE 12th Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC). IEEE, 2017: 196-197.


 10. Xiaote Xu, Wen Luo, Mei Yuan, Songnan Du, Chuan Liu, Hang Zhou. Capping IGZO transistor with MAPbI 3 perovskite light absorber[C]//2017 IEEE 12th Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC). IEEE, 2017: 202-203.


 11. Zhujing Zhan, Yang Shao, Rong Liu, Xingzhi Du, Renzheng Qiu, Shendong Zhang, Hang Zhou. Electron-transport layer free perovskite solar cells with anodized ITO electrode[C]//2017 IEEE 12th Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC). IEEE, 2017: 198-199.