Journal Papers

2018 Articles




 1. Xiaote Xu, Lizhi Yan, Taoyu Zou, Renzheng Qiu, Chuan Liu, Qing Dai, Jun Chen, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. Enhanced Detectivity and Suppressed Dark Current of Perovskite–InGaZnO Phototransistor via a PCBM Interlayer[J]. ACS applied materials & interfaces, 2018, 10(50): 44144-44151. Download


 2. Xiantao Jiang*, Huiling Lu, Qian Li, Hang Zhou, Shengdong Zhang, Han Zhang*. Epsilon-near-zero medium for optical switches in a monolithic waveguide chip at 1.9 μm[J]. Nanophotonics, 2018, 7(11): 1835-1843..Download


 3. Chenning Liu, Hang Zhou, Qian Wu, Fuhua Dai, Tsz-Ki Lau, Xinhui Lu, Tengzhou Yang, Zixin Wang, Xuying Liu, Chuan Liu*. Guided Formation of Large Crystals of Organic and Perovskite Semiconductors by an Ultrasonicated Dispenser and Their Application as the Active Matrix of Photodetectors[J]. ACS applied materials & interfaces, 2018, 10(46): 39921-39932.Download


 4. Sisi Chu, Ran Zhao, Rong Liu, Yuanhong Gao, Xinwei Wang*, Chuan Liu, Jun Chen, Hang Zhou*. Atomic-layer-deposited ultra-thin VOx film as a hole transport layer for perovskite solar cells[J]. Semiconductor Science and Technology, 2018, 33(11): 115016.Download


 5. Mei Yuan, Yi-Ting Tseng, Po-Hsun Chen, Chih-Cheng Shih, Hui-Chun Huang, Ting-Chang Chang, Xiaole Cui, Xinnan Lin, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. Enhancing the electrical uniformity and reliability of the HfO 2-based RRAM using high-permittivity Ta 2 O 5 side wall[J]. IEEE Journal of the Electron Devices Society, 2018, 6: 627-632.Download


 6. Minmin Li, Jiwen Zheng, Huihua Xu, Zhaogui Wang, Qian Wu, Bolong Huang, Hang Zhou, Chuan Liu*. Precise Patterning of Large‐Scale TFT Arrays Based on Solution‐Processed Oxide Semiconductors: A Comparative Study of Additive and Subtractive Approaches[J]. Advanced Materials Interfaces, 2018, 5(1): 1700981.Download





2018 Conference Papers



 1. Yihe Zhang, Minggang Liu, Yanxi Ye, Zhuming Deng, Wu Cao, Xuan Li, Yunglun Lin, Chungyi Chiu, Hang Zhou. The LCD Technology Development and Application with an Improved Black Photo Spacer Structure[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2018, 49: 421-423.


 2. Chunming Liu, Hongyuan Xu, Zhixiong Jiang, Hang Zhou. High Performance Organic Field-Effect Transistor Based on diF-TESADT Crystalline Thin Film[C]//2018 9th Inthernational Conference on Computer Aided Design for Thin-Film Transistors (CAD-TFT). IEEE, 2018: 1-1.


 3. Yue Wu, Weina Yong, Chia-Yu Lee, Hang Zhou. An Asymmetric Metal Electrode for TFT-LCDs[C]//2018 9th Inthernational Conference on Computer Aided Design for Thin-Film Transistors (CAD-TFT). IEEE, 2018: 1-1.


 4. Miao Zhou, Dongze Li, Hsiao-Hsien Chen, Lixuan Chen, Hang Zhou. Photoluminescence of QD-PVA Film for Displays[C]//2018 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuits (EDSSC). IEEE, 2018: 1-3.


 5. Rong Liu, Lizhi Yan, Renzheng Qiu, Hang Zhou. Performance enhancement of perovskite solar cell on AZO substrate via atomic layer deposited TiO 2 layer[C]//2018 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuits (EDSSC). IEEE, 2018: 1-2.


 6. Yue Wu, Weina Yong, Shu-Jhih Chen, Chia-Yu Lee, Hang Zhou. A Study about the Different Corrosion Behavior between Cu/Mo Bilayer and Mo/Cu/Mo Three-layer Metal Electrode[C]//2018 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuits (EDSSC). IEEE, 2018: 1-3.


 7. Hao Yu, Lizhi Yan, Renzheng Qiu, Xiaote Xu, Wen Luo, Hang Zhou. Ambipolar solution-processed CH3NH3PbBr3 perovskite phototransistors with ultra-thin Al2O3 protective layer[C]//2018 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuits (EDSSC). IEEE, 2018: 1-2.


 8. Shizhen Wang, Hengda Qiu, Taron Makaryan, Pritesh Hiralal, Xinnan Lin, Hang Zhou. Large Area Perovskite Solar Cell via Two-step Ultrasonic Spray Deposition[C]//2018 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid State Circuits (EDSSC). IEEE, 2018: 1-2.


 9. Zhaogui Wang, Yongfeng Zheng, Xuhong Cao, Hang Zhou, Chuan Liu. Design and fabrication of photo-sensitive thin-film transistors with IGZO and organic photo-absorber[C]//2018 International Conference on Electronics Packaging and iMAPS All Asia Conference (ICEP-IAAC). IEEE, 2018: 69-73.