Journal Papers

2020 Articles 1.  Bin Liu, Qingguo Wang, Xiaodong Xu*, Jun Xu, Feng Zhu, Hang Zhou*. Polarized spectral properties of Sm: YAlO3 single crystal for reddish-orange laser[J]. Optical Materials, 2020, 99: 109510. Download


 2. Ya Wang, Changdong Chen, Taoyu Zou, Lizhi Yan, Chuan Liu*, Xingzhi Du, Shengdong Zhang, and Hang Zhou*. Spin‐On‐Patterning of Sn–Pb Perovskite Photodiodes on IGZO Transistor Arrays for Fast Active‐Matrix Near‐Infrared Imaging[J]. Advanced Materials Technologies, 2020, 5(1): 1900752. Download


 3. Guang Yang, Xiyuan Liu, Yizhe Sun, Chao Teng, Yong Wang, Shengdong Zhang and Hang Zhou*. Improved current efficiency of quasi-2D multi-cation perovskite light-emitting diodes: the effect of Cs and K[J]. Nanoscale, 2020, 12(3): 1571-1579. Download


 4. Zixuan Li, Yuan Huang*, Jiyan Zhang, Shunyu Jin, Shengdong Zhang and Hang Zhou*. One-step synthesis of MnO x/PPy nanocomposite as a high-performance cathode for a rechargeable zinc-ion battery and insight into its energy storage mechanism[J]. Nanoscale, 2020, 12(6): 4150-4158. Download


 5. Zhiping Hu*, Yongming Yin, Muhammad Umair Ali, Wenxiang Peng, Shijie Zhang, Dongze Li Taoyu Zou, Yuanyuan Li, Shibo Jiao, Shu-jhih Chen, Chia-Yu Lee, Hong Meng and Hang Zhou*. Inkjet printed uniform quantum dots as color conversion layers for full-color OLED displays[J]. Nanoscale, 2020, 12(3): 2103-2110. Download


 6. Deying Luo, Taoyu Zou, Wengqiang Yang, Beng Xiang, Xiaoyu Yang, Ya Wang, Rui Su, Lichen Zhao, Rui Zhu, Hang Zhou*, Thomas P. Russell, Hongyu Yu*, and Zheng-Hong Lu*. Low‐Dimensional Contact Layers for Enhanced Perovskite Photodiodes[J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(24): 2001692. Download


 7. Ben Xiang, Taoyu Zou, Ya Wang, Chuan Liu*,Jun Chen, Kai Wang, Qing Dai, Shengdong Zhang, and Hang Zhou*. Photovoltage-coupled dual-gate InGaZnO thin-film transistors operated at the subthreshold region for low-power photodetection[J]. ACS Applied Electronic Materials, 2020, 2(6): 1745-1751. Download


 8. Jiyan Zhang, Yuan Huang*, Zixuan Li, Chenxi Gao, Shunyu Jin, Shengdong Zhang, Xiaozhi Wang, Hang Zhou*. Polyacrylic acid assisted synthesis of free-standing MnO2/CNTs cathode for Zinc-ion batteries[J]. Nanotechnology, 2020, 31(37): 375401. Download


 9. Yuan Huang*, Zixuan Li, Shunyu Jin, Shengdong Zhang, Haolan Wang, Pritesh Hiralal, Gehan AJ Amaratunga, Hang Zhou*. Carbon nanohorns/nanotubes: An effective binary conductive additive in the cathode of high energy-density zinc-ion rechargeable batteries[J]. Carbon, 2020, 167: 431-438. Download


 10. Gaoda Chai, Jianquan Zhang*, Mingao Pan, Zhen Wang, Jianwei Yu, Jiaen Liang, Han Yu, Yuzhong Chen, Ao Shang, Xiyuan Liu, Fujin Bai, Ruijie Ma, Yuan Chang, Siwei Luo, Anping Zeng, Hang Zhou, Kai Chen, Feng Gao, Harald Ade*, He Yan*. Deciphering the Role of Chalcogen-Containing Heterocycles in Nonfullerene Acceptors for Organic Solar Cells[J]. ACS Energy Letters, 2020, 5(11): 3415-3425. Download


 11. Taoyu Zou, Ben Xiang, Yangbing Xu, Ya Wang, Chuan Liu*, Jun Chen, Kai Wang, Qing Dai, Shengdong Zhang, Yong-Young Noh*, Hang Zhou*. Pixellated Perovskite Photodiode on IGZO Thin Film Transistor Backplane for Low Dose Indirect X-Ray Detection[J]. IEEE Journal of the Electron Devices Society, 2020, 9: 96-101. Download


 12. Shuyi Huang, Lin Shi, Taoyu Zou, Haoze Kuang, Pandey Rajagopalan, Hongsheng Xu, Shijie Zhan, Jinkai Chen, Weipeng Xuan, Hao Jin, Shurong Dong, Hang Zhou, Xiaozhi Wang*, Wuliang Yin, Jong Min Kim, Jikui Luo*. Controlling Performance of Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Triboelectric Nanogenerators via Chemical Composition Modulation and Electric Field‐Induced Ion Migration[J]. Advanced Energy Materials, 2020, 10(47): 2002470. Download


2020 Conference Papers
 1. Jinxiang Chen, Shipan Wang, Hang Zhou. Investigating the effect of the conductivity of the electron transportation layer on the organic light-emitting diodes[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, 733(1): 012031.


 2. Yongwei Wu, Guang Yang, Pei Jiang, Bo He, Miao Duan, Yongming Yin, Dongze Li, Shujhih Chen, Hang Zhou, Chia-yu Lee and Shengdong Zhang. Multi-Cation Blue Perovskites Light-Emitting Diodes with Enhanced Luminescence[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020, 782(2): 022046.


 3. Jin Yang Zhao, Lixuan Chen, Ji Li, Hsiao-Hsien Chen, Xin Zhang, Hang Zhou. Stretchable organic printed microlaser[C]//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2020, 461(1): 012092.


 4. Yang Tan, Ben Xiang, Taoyu Zou, Chuan Liu, Kai Wang, Jun Chen, Hang Zhou. Optimization of PMMA: PCBM interlayer for MAPbI 3/IGZO phototransistor[C]//2020 4th IEEE Electron Devices Technology & Manufacturing Conference (EDTM). IEEE, 2020: 1-3.


 5. Bin Liu, Quansheng Liu, Jingjing Liu, Feng Zhu, Hang Zhou. A new compensation pixel circuit based on a-Si TFTs[C]//2020 IEEE 3rd International Conference on Electronics Technology (ICET). IEEE, 2020: 123-126.


 6. Yongwei Wu, Guang Yang, Zhilong Xin, Pei Jiang, Bo He, Yongming Yin, Miao Duan, Dongze Li, Shujhih Chen, Hang Zhou, Chia-yu Lee, Shengdong Zhang. Enhanced Charge Transportation towards High Luminescent 2D Perovskite Light-Emitting Diodes[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020, 1549(4): 042101.


 7. Hengda Qiu, Hejing Sun, Libin Zheng, Juncheng Xiao, Hang Zhou. Ultrasonic Spray Deposition of a‐IGZO Thin Film Transistor on Substrate with Hydrophilic Patterns[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2020, 51: 187-189.


 8. Bin Liu, Quansheng Liu, Jia Li, Feng Zhu, Juncheng Xiao, Xin Zhang, Hang Zhou. An Active Matrix Mini‐LEDs Backlight based on a‐Si[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2020, 51: 62-64.


 9. Yang Miao, Zhongguo Yang, Jinchuan Li, Jiajia Qian, Jinxing Chu, Min Wang, Yanying Du, Weiran Cao, Hang Zhou. P‐166: Tuning the Refractive Index of Silicon‐Oxynitride Films for Light‐Extraction Enhancement of OLED Devices[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2020, 51(1): 2013-2016.


 10. Yongwei Wu, Zhiping Hu, Zhilong Xin, Guang Yang, Pei Jiang, Miao Duan, Yongming Yin, Bo He, Shujhih Chen, Dongze Li, Hang Zhou, Xin Zhang, Shengdong Zhang. P‐100: Enhanced Luminescence by Multi ‘A’Site Cations Strategy and Potassium Doping for Solution‐Processed Perovskite Light‐Emitting Diodes[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2020, 51(1): 1739-1742.


 11. Yongwei Wu, Zhengyu Feng, Guang Yang, Pei Jiang, Bo He, Miao Duan, Yongming Yin, Shujhih Chen, Dongze Li, Hang Zhou, Xin Zhang, Shengdong Zhang. P‐106: Highly Luminescent Blue Light‐Emitting Diodes Based on Quasi‐2D Multi‐Cation Perovskites[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2020, 51(1): 1752-1754.


 12. Zhong Hong, Zhujing Zhan, Xiyuan Liu, Hengda Qiu, Hang Zhou. Enhanced NiOx hole transport layer via graphene assisted annealing for perovskite solar cell[C]//International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application. International Society for Optics and Photonics, 2020, 11617: 116172K.


 13. Yingju Luo, Xiyuan Liu, Zhilong Xin, Hang Zhou. Effect of mixed spacer cation on the performance of quasi-2D blue perovskite light-emitting diodes[C]//International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application. International Society for Optics and Photonics, 2020, 11617: 116172R.