Journal Papers

2021 Articles 1. Guoshen Yang, Jialei Huang, Xuhao Wan, Yachao Zhu, Binbin Liu, Jiawei Wang. Pritesh Hiralal, Olivier Fontaine*, Yuzheng Guo* and Hang Zhou*. A low cost, wide temperature range, and high energy density flexible quasi-solid-state zinc-ion hybrid supercapacitors enabled by sustainable cathode and electrolyte design[J]. Nano Energy, 2021, 90: 106500.Download


 2. Li Xiang, Xuekai Huang, Ya Wang, Zhilong Xin, Gaoda Chai, Yangbing Xu, Kai Wang, Jun Chen, Chuan Liu, Xinwei Wang, Shengdong Zhang and Hang Zhou*. X-ray Sensitive hybrid organic photodetectors with embedded CsPbBr3 perovskite quantum dots[J]. Organic Electronics, 2021, 98: 106306.Download


 3. Shuyi Huang, Haoze Kuang, Taoyu Zou, Lin Shi, Hongsheng Xu, Jinkai Chen, Weipeng Xuan, Shijie Zhan, Yubo Li, Hao Jin, Shurong Dong, Xiaozhi Wang*, Hang Zhou, Luigi G. Occhipinti, Jong Min Kim and Jikui Luo*. Surface electrical properties modulation by multimode polarizations inside hybrid perovskite films investigated through contact electrification effect[J]. Nano Energy, 2021, 89: 106318.Download


 4. Jiawei Wang, YuanHuang*, BinbinLiu, ZixuanLi, JiyanZhang, GuoshenYang, PriteshHiralal, ShunyuJin and HangZhou*. Flexible and anti-freezing zinc-ion batteries using a guar-gum/sodium-alginate/ethylene-glycol hydrogel electrolyte[J]. Energy Storage Materials, 2021, 41: 599-605.Download


 5. Guoshen Yang, Takahiro Takei, Yachao Zhu, Emad Iranmanesh, Binbin Liu, Zixuan Li, Jiawei Wang, Pritesh Hiralal, Gehan A.J.Amaratunga, Olivier Fontaine* and HangZhou*. Constructing an efficient conductive network with carbon-based additives in metal hydroxide electrode for high-performance hybrid supercapacitor[J]. Electrochimica Acta, 2021: 139242.Download


 6. Jinyang Zhao, Lixuan Chen*, Dongze Li, Zhiqing Shi, Pai Liu, Zhenlei Yao, Hongcheng Yang, Taoyu Zou, Bin Zhao, Xin Zhang, Hang Zhou, Yixing Yang, Weiran Cao*, Xiaolin Yan, Shengdong Zhang* and Xiao Wei Sun*. Large-area patterning of full-color quantum dot arrays beyond 1000 pixels per inch by selective electrophoretic deposition[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 1-8.Download


 7. Li Xiang, Ya Wang, Xiyuan Liu, Xuekai Huang, Zhilong Xin, Yangbing Xu, Chuan Liu, Kai Wang, Jun Chen, Yang Yang, Shengdong Zhang and Hang Zhou*. Flexible indirect x-ray detector enabled by organic photodiode and CsPbBr3 perovskite quantum dot scintillator[J]. Flexible and Printed Electronics, 2021, 6(1): 015008.Download


 8. Hongyuan Shen*, Binbin Liu, Zanxiang Nie, Zixuan Li, Shunyu Jin, Yuan Huang and Hang Zhou.A comparison study of MnO₂ and Mn₂O₃ as zinc-ion battery cathodes: an experimental and computational investigation[J]. 2021, 11(24): 14408-14414.Download


 9. Zhilong Xin, Yang Tan, Tong Chen, Emad Iranmanesh, Lei Li, Kuan-Chang Chang*, Shengdong Zhang, Chuan Liu and Hang Zhou*. Visible-light-stimulated synaptic InGaZnO phototransistors enabled by wavelength-tunable perovskite quantum dots[J]. Nanoscale Advances, 2021, 3(17): 5046-5052. Download


 10. Binbin Liu, Yuan Huang*, Jiawei Wang, Zixuan Li, Guoshen Yang, Shunyu Jin, Emad Iranmanesh, Pritesh Hiralal* and Hang Zhou*. Highly conductive locust bean gum bio-electrolyte for superior long-life quasi-solid-state zinc-ion batteries[J]. RSC Advances, 2021, 11(40): 24862-24871.Download


 11. Chenxi Gao, Jiawei Wang, Yuan Huang*, Zixuan Li, Jiyan Zhang, Haoze Kuang, Shuhao Chen, Zanxiang Nie, Shuyi Huang, Wei Li, Yubo Li, Shunyu Jin, Yuanjiang Pan, Teng Long, Jikui Luo, Hang Zhou* and Xiaozhi Wang*. A high-performance free-standing Zn anode for flexible zinc-ion batteries[J]. Nanoscale, 2021, 13(22): 10100-10107.Download


 12. Hongyuan Shen*, Binbin Liu, Zanxiang Nie, Zixuan Li, Shunyu Jin, Yuan Huang and Hang Zhou. A comparison study of MnO2 and Mn2O3 as zinc-ion battery cathodes: an experimental and computational investigation[J]. RSC Advances, 2021, 11(24): 14408-14414.Download


 13. Gaoda Chai, Yuan Chang, Jianquan Zhang*, Xiaopeng Xu, Liyang Yu, Xinhui Zou, Xiaojun Li, Yuzhong Chen, Siwei Luo, Binbin Liu, Fujin Bai, Zhenghui Luo, Han Yu, Jiaen Liang, Tao Liu, Kam Sing Wong, Hang Zhou, Qiang Peng* and He Yan*. Fine-tuning of side-chain orientations on nonfullerene acceptors enables organic solar cells with 17.7% efficiency[J]. Energy & Environmental Science, 2021, 14: 3469-3479. Download
2021 Conference Papers
 1. Li Xiang, Ya Wang, Zhilong Xin, Hang Zhou.Thickness-dependent photoresponse of P3HT: PCBM organic photodiodefabricated by drop-casting method[C]//2021 9th International Symposium on Next Generation Electronics (ISNE). IEEE, 2021: 1-3.


 2. Hengda Qiu, Hejing Sun, Libin Zheng, Juncheng Xiao, Hang Zhou. Effect of Monoethanolamine Stabilizer on the Solution-Processed InGaZnO Thin-film Transistors[C]//2021 9th International Symposium on Next Generation Electronics (ISNE). IEEE, 2021: 1-3.


 3. Tian Sun, Xiaoyun Lin, Ya Wang, Hong Zhong, Hang Zhou. Enhanced stability and performance of inverted perovskite solar cell using titanium interlayer[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2021, 1965(1): 012069.