Journal Papers

2019 Articles 1. Min Li, Zhe Liu, Linrun Feng, Jiali Fan, Lei Han, Simon Ogier, Hang Zhou, Xiaojun Guo*. Facile Four-Mask Processes for Organic Thin-Film Transistor Integration Structure With Metal Interconnect[J]. IEEE Electron Device Letters, 2019, 41(1): 70-72. Download


 2. Lizhi Yan, Xingzhi Du, Chuan Liu, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. Narrow Bandgap Pb–Sn Perovskites/InGaZnO Hybrid Phototransistors for Near‐Infrared Detection[J]. physica status solidi (a), 2019, 216(23): 1900417. Download


 3. Shuyi Huang, Weipeng Xuan, Shuting Liu, Xiang Tao, Hongsheng Xu, Shijie Zhan, Jinkai Chen, Zhen Cao*, Hao Jin, Shurong Dong, Hang Zhou, Xiaozhi Wang*, Jong Min Kim, Jikui Luo. Ultra-thin atom layer deposited alumina film enables the precise lifetime control of fully biodegradable electronic devices[J]. Nanoscale, 2019, 11(46): 22369-22377. Download


 4. Yuan Huang, JiyanZhang, Jiuwei Liu, Zixuan Lia, Shunyu Jin, Zigang Li, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. Flexible and stable quasi-solid-state zinc ion battery with conductive guar gum electrolyte[J]. Materials Today Energy, 2019, 14: 100349. Download


 5. Yihe Zhang*, Wu Cao, Xuan Li, Yonglun Lin, Chungyi Chiu, Ray, Hang Zhou. Forming photo spacer by color filter stacking on array substrate in LCD technology[J]. Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays, 2019, 34(2): 130-135.Download


 6. Xiaole Cui, Xiao Ma, Qiujun Lin, Xiang Li, Hang Zhou, Xiaoxin Cui*. Design of High-Speed Logic Circuits with Four-Step RRAM-Based Logic Gates[J]. Circuits, Systems, and Signal Processing, 2019: 1-19.Download


 7. Hao Yu, Xiyuan Liu, Lizhi Yan, Taoyu Zou, Huan Yang, Chuan Liu, Shengdong Zhang*, Hang Zhou*. Enhanced UV–visible detection of InGaZnO phototransistors via CsPbBr3 quantum dots[J]. Semiconductor Science and Technology, 2019, 34(12): 125013.Download


 8. Munan Lin*, Jinlu Sun, Xia Zhan, Xiaohui Yao, Hang Zhou*. Development of a compact high-voltage pulser for hypervelocity microparticles injector[J]. Review of Scientific Instruments, 2019, 90(8): 083305.Download


 9. Xingzhi Du, Renzheng Qiu, Taoyu Zou, Xuexian Chen, Huanjun Chen, Hang Zhou*. Enhanced Uniformity and Stability of Pb–Sn Perovskite Solar Cells via Me4NBr Passivation[J]. Advanced Materials Interfaces, 2019, 6(14): 1900413.Download


 10. Kairong Huang, Jin Wu, Zihao Chen, Huihua Xu, Zixuan Wu, Kai Tao, Tengzhou Yang, Qian Wu, Hang Zhou, Bolong Huang, Huanjun Chen, Jun Chen, Chuan Liu*. Nanostructured High-Performance Thin-Film Transistors and Phototransistors Fabricated by a High-Yield and Versatile Near-Field Nanolithography Strategy[J]. ACS nano, 2019, 13(6): 6618-6630.Download


 11. Wen Luo, Lizhi Yan, Rong Liu, Taoyu Zou, Shengdong Zhang, Chuan Liu, Qing Dai, Jun Chen, Hang Zhou*. High detectivity ITO/organolead halide perovskite Schottky photodiodes[J]. Semiconductor Science and Technology, 2019, 34(7): 074004.Download


 12. Taoyu Zou, Xiyuan Liu, Renzheng Qiu, Ya Wang, Shuyi Huang, Chuan Liu, Qing Dai, Hang Zhou*. Enhanced UV‐C Detection of Perovskite Photodetector Arrays via Inorganic CsPbBr3 Quantum Dot Down‐Conversion Layer[J]. Advanced Optical Materials, 2019, 7(11): 1801812.Download


 13. Rong Liu, Renzheng Qiu, Taoyu Zou, Chuan Liu, Jun Chen, Qing Dai, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. SnO2-rGO nanocomposite as an efficient electron transport layer for stable perovskite solar cells on AZO substrate[J]. Nanotechnology, 2018, 30(7): 075202.Download


 14. Changdong Chen, Bo‐Ru Yang, Gongtan Li, Hang Zhou, Bolong Huang, Qian Wu, Runze Zhan, Yong‐Young Noh, Takeo Minari, Shengdong Zhang, Shaozhi Deng, Henning Sirringhaus, Chuan Liu*. Analysis of Ultrahigh Apparent Mobility in Oxide Field‐Effect Transistors[J]. Advanced Science, 2019, 6(7): 1801189.Download


 15. Wenwu Li*, Keyang Zhao, Hang Zhou, Wenlei Yu, Jiajun Zhu, Zhigao Hu, Junhao Chu. Precursor solution temperature dependence of the optical constants, band gap and Urbach tail in organic–inorganic hybrid halide perovskite films[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, 52(4): 045103.Download


 16. Wen Luo, Li-Zhi Yan, Rong Liu, Tao-Yu Zou, Hang Zhou*. Fullerene-based electrode interlayers for bandgap tunable organometal perovskite metal–semiconductor–metal photodetectors[J]. Chinese Physics B, 2019, 28(4): 047804.Download


 17. Yuan Huang, Jiuwei Liu, Jiyan Zhang, Shunyu Jin, Yixiang Jiang, Shengdong Zhang, Zigang Li, Chunyi Zhi, Guoqing Due, Hang Zhou*. Flexible quasi-solid-state zinc ion batteries enabled by highly conductive carrageenan bio-polymer electrolyte[J]. RSC advances, 2019, 9(29): 16313-16319.Download


 18. Taoyu Zou, Jianqi Zhang, Shuyi Huang, Chenning Liu, Renzheng Qiu, Xiaozhi Wang, Wei Wu, Hai Wang, Zhixiang Wei, Qing Dai, Chuan Liu, Shengdong Zhang, Hang Zhou*. Reduced graphene oxide-induced crystallization of CuPc interfacial layer for high performance of perovskite photodetectors[J]. RSC advances, 2019, 9(7): 3800-3808.Download

2019 Conference Papers 1. Chunming Liu, Hang Zhou, Zhixiong Jiang, Hongyuan Xu. Improved Electrical Performance of a-Si: H TFTs for 8K Display via Phosphorus Doped in the Active Layer[C]//2019 IEEE 2nd International Conference on Electronics Technology (ICET). IEEE, 2019: 354-357.


 2. Ming Xu, Shibo Jiao, Ming Liu, Yang Liu, Weiran Cao, YuanChun Wu, Hang Zhou. Highly Efficiency Top-Emitting Organic Light-Emitting Diode With Double Capping Layers[C]//2019 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2019: 1-2.


 3. Chunming Liu, Zhixiong Jiang, Hongyuan Xu, Hang Zhou. Performance Enhanced a-Si: H TFTs for 8K Display by Adopting Corrosion Barrier Layer[C]//2019 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2019: 1-3.


 4. Jin Yang Zhao, Lixuan Chen, Miao Zhou, Hsiao-Hsien Chen, Hsi-Chien Lin, Xin Zhang, Hang Zhou. Controlled Photoluminescence Enhancement of High Efficiency Quantum Dots by Localized Surface Plasmons[C]//2019 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2019: 1-3.


 5. Taoyu Zou, Changdong Chen, Ben Xiang, Ya Wang, Chuan Liu, Shengdong Zhang, Hang Zhou. Flexible, active-matrix flat-panel image sensor for low dose X-ray detection enabled by integration of perovskite photodiode and oxide thin film transistor[C]//2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). IEEE, 2019: 8.5.1-8.5.4.


 6. Zhiping Hu, Shijie Zhang, Wenxiang Peng, Shuren Zhang, Yuanyuan Li, Dongze Li, Shibo Jiao, Shu-jhih Chen, Chia-Yu. Lee, Hang Zhou. Inkjet‐Printed Quantum Dot Display with Blue OLEDs for Next Generation Display[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2019, 50(1): 1075-1078.


 7. Lizhi Yan, Taoyu Zou, Xiyuan Liu, Hang Zhou. Patterning Perovskite Thin Film via CYTOP Assisted Photolithography Process[C]//2019 IEEE 19th International Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO). IEEE, 2019: 589-592.


 8. Miao Zhou, Lixuan Chen, Zihang Song, Xulin Lin, Hsiao-Hsien Chen, Hsi-Chien Lin, Xin Zhang, Hang Zhou. Q-Cell: A Super Wide View Angle LCD Display with QD Polarizer[C]//2019 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2019: 1-2.


 9. Ming Xu, Shibo Jiao, Ming Liu, Yang Liu, Yuan-Chun Wu, Hang Zhou. Light Outcoupling Integrated Photonic Crystals for OLEDs[C]//2019 IEEE 2nd International Conference on Electronics Technology (ICET). IEEE, 2019: 345-348.


 10. Shuren Zhang, Shibo Jiao, Yuanyuan Li, Wei Yuan, Shijie Zhang, Shinsuke Iguchi, Yuan-Chun Wu, Hang Zhou. High-Performance, All-Inkjet-Printed Light-Emitting Diodes Based on Quantum Dots[C]//2019 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2019: 1-2.


 11. Shuren Zhang, Shibo Jiao, Yuanyuan Li, Wei Yuan, Shijie Zhang, Shinsuke Iguchi, Yuan-Chun Wu, Hang Zhou. Efficient Top-emitting Quantum Dot Light Emitting Diodes via Inkjet Printing[C]//2019 IEEE 2nd International Conference on Electronics Technology (ICET). IEEE, 2019: 423-426.


 12. Shipan Wang, Ting Shi, Na Ai, Shibo Jiao, Shinsuke Iguchi, Yuan-Chun Wu, Hang Zhou. High Efficiency Fully Inkjet Printed Multilayer OLEDs Using A Printable Organic Electronic Transport Layer[C]//2019 IEEE 2nd International Conference on Electronics Technology (ICET). IEEE, 2019: 431-434.


 13. Shuren Zhang, Yuan-Chun Wu, Shibo Jiao, Yuanyuan Li, Wei Yuan, Shijie Zhang, Shinsuke Iguchi, Po-Yen Lu, Hang Zhou. Highly Efficient, All‐Inkjet‐Printed, Deep Red Quantum Dot Light Emitting Diodes from Positive Aging[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2019, 50(1): 346-348.


 14. Shipan Wang, Yuan-Chun Wu, Shibo Jiao, Ting Shi, Na Ai, Yunan Zhang, Shinsuke Iguchi, Po-Yen Lu, Hang Zhou. All Organic Layers Inkjet Printed OLEDs with a Printable Electronic Transport Layer[C]//SID Symposium Digest of Technical Papers. 2019, 50(1): 1157-1159.